تبلیغات شما اینجا خرید گیفت کارت
بستن تبلیغات [X]
چند فرمول مهم ریاضی ششم

1-برای پیدا كردن مجموع زوایای داخلی یك چند ضلعی از روش زیر استفاده می كنیم:180 × (2-تعداد اضلاع)
مثال:مجموع زاویه های شكل مقابل چند درجه است؟ هشت ضلعی منتظم
جواب: 1080=180×(2-8)

2-برای پیدا كردن تعداد زاویه های یك شكل از روش زیر استفاده می كنیم: تعداد زاویه= 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

۳-برای پیدا كردن تعداد پاره خط معمولا"باتوجه به نوع سوال

از روش:حاصل جمع قسمتها ...

ویا ازفرمول:تعداد کل پاره خط = 2÷(تعداد فاصله ها ×تعداد نقطه ها)


مثال: در شكل مقابل چند زاویه وجود دارد؟

3 =2÷(3×2)

3-تعداد پاره خط موجود در یك شكل:
2÷ (تعداد فاصله بین نقطه ها × تعداد نقطه)


مثال:در شكل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟6=2÷(4×3)


4-تعداد قطرهای یك چند ضلعی را چگونه به دست آوریم؟
تعداد قطر= 2 ÷(تعداد اضلاع×(3-تعداد اضلاع)


مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها: برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.
180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی چند ضلعی ها

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) :

پنج ضلعی تعداد قطرهای چندضلعی ها: از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 - تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها ی چند ضلعی ها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟ تعداد قطرها 9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

عقربه دقیقه شمار هر دقیقه چند درجه می چرخد؟
یک عقربه ساعت شمار در یک ساعت عقربه‌ای معمولی در هر ۱۲ ساعت ۳۶۰ درجه می‌چرخد. هر ساعت ۶۰ دقیقه است، پس 12×60=720 دقیقه طول می‌کشد تا عقربه ساعت شمار ۳۶۰ درجه بچرخد یا یک دور کامل بزند و در هر دقیقه 0.5 = ۷۲۰÷۳۶۰ درجه می‌چرخد. عقربه دقیقه شمار در ۶۰ دقیقه یک دور کامل (۳۶۰ درجه) را طی می‌کند، یعنی در هر دقیقه6= ۶۰÷۳۶۰ درجه می‌چرخد.

ساعت 4و10 دقیقه زاویه بین دوعقربه چند درجه است؟ فرمول زاویه بین دو عقربه=(ساعت × 30)- (دقیقه × 5/5)

درجه 65=(5/5×10)-(30×4)

ساعت 3و15 دقیقه زاویه بین دو عقربه ساعت شمار ودقیقه چند درجه است؟ 5/ 7 درجه . جالب است؟

5/ 7=(5/5×15)-(30×3)

برای جمع بستن اعداد متوالی از روش زیر استفاده می کنیم 2÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از 1 تا 20 را جمع کنیم ، حاصل جمع را حساب کنید. جواب: 210 =2÷ 20×(20+1)

برای به دست آوردن تعداد اعداد متوالی(پشت سر هم) راه حل زیر مناسب است. 1+ فاصله بین دو عدد÷ (عدد اول – عدد آخر)
اگر بخواهیم بدانیم اعدا بین 10 تا 30 به فاصله ی 3 تا از هم چند تاست به جای ( یک ) عدد( سه) قرار می دهیم
مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به کار رفته است؟ جواب 11=1+1÷(10-20)

برای شماره گذاری صفحات کتاب از روش زیر استفاده می شود:

برای اعداد یک رقمی: 1-1×(1+صفحه) برای اعداد دو رقمی: 11-2×(1+صفحه)

برای اعداد سه رقمی: 111-3×(1+صفحه)

مثال: کتابی 160 صفحه دارد. برای شماره گذاری این کتاب چند رقم به کار رفته است؟ جواب: 372=111-3×(1+160)

برای محاسبه ی زمان کار انجام شده ، از فرمول زیر استفاده می کنیم: زمان کار انجام شده=مجموع کار÷ حاصل ضرب کار
مثال: علی کاری را 6 روز و حسین همان کار را در 4 روز انجام می دهد. مدت زمان کارعلی وحسین روی هم راحساب کنید ؟

ب : مدت زمان یکی ازآنهاراهم به تنهایی بدهندودیگری رابپرسند! جواب: =(4+6)÷(4×6)

برای تعیین عقب ماندگی یا جلوافتادگی ساعت
اگر ساعتی در هر شبانه روز چند دقیقه جلو یا عقب کار کند،برای محاسبه ی این که پس از چه مدتی وقت درست را نشان می دهد ، از فرمول زیر استفاده می کنیم: مقدار دقیقه ی عقب مانده یا جلو افتاده÷60×12= زمان درست
مثال: ساعتی در هر شبانه روز 5 دقیقه جلو می افتد، این ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان می دهد؟ جواب: 144=5÷60×12

برای محاسبه ی زاویه ی بین دو عقربه ی ساعت از این روش استفاده می کنیم : زاویه ی بین دو عقربه=(ساعت×30)-(دقیقه×5/5)
بعضی مواقع حاصل پرانتز اول از پرانتز دوم کمتر می شود ، در این صورت عدد بیشتر منهای عدد کمتر می شود . ( اختلاف بین دو پرانتز ) مثال: ساعت 4:30 چه زاویه ای را نشان می دهد؟ جواب:45=(4×30)-(30×5/5)

+ تعداد بازدید : 28 |
نوشته شده توسط pedram11 در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :