تبلیغات شما اینجا خرید گیفت کارت
بستن تبلیغات [X]
متن های آبی رنگ و مهم ریاضی ششم

· عدد هایاعشاری نمایشی از عدد های کسری یا عدد های مخلوط اند که مخرج شان10.100.1000.10000 است.

· هر نقطهای روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد پس هر عدد کسری را هم می توان روی محورعددها نشان داد.

· عدد های کسری و عددهای مخلوط دو نمایش مختلف از یکعدد هستند.

· روش گردکردن ، پاسخ ها را به مقدار واقعی نزدیک تر می کند و خطای محاسبه را کاهش می دهد.

· در انجاممحاسبه های تقریبی باید مراقب بود که مقدار خطا های استفاده از عددهای تقریبی رویهم جمع نشوند و فاصله ی عدد حاصل از مقدار واقعی اش زیاد نشود.

· بهتر استقبل از انجام عملیات پاسخ را تقریب بزنید.

· با تقسیمصورت بر مخرج هر کسر می توان آن را به صورت یک عدد اعشاری نشان داد.

· وقتی میگوییم تقسیم را تا یکرقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتر از 0.1 بدست آوریم.

· -------------------------- دو رقم --------------------------------------0.01------------.

· برایاندازه گیری زاویه ها از نقاله استفاده می کنیم.

· یکی ازواحد های اندازه گیری زاویه درجه است.

· هر زاویهای می تواند واحد اندازهگیری باشد.

· کوتاهترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط خط عمود است.

· با کمکگونیا می توانید از یک نقطه بر یک خط خط عمود رسم کرد.

· فاصله یبین دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.م

· واحداستاندارد اندازه گیری طول متر است.

· طول هایخیلی زیاد را به واحد بزرگ تری به نام کیلو متر اندازه می گیرند.

· هرچه بهسمت مثبت پیش برویم عدد ها بزرگتر می شوند.

· همه یعدد های صحیح منفی از صفر کوچکتر هستند.

· ...،+3 و +2 و +1 و 0 و -1 و -2 و -3 و... عدد های صحیح هستند .عددهای صحیح مثبت و عددهای صحیح منفی.

· صفر نهمنفی نه مثبت.

· درریاضیات برای ساده و مختصر کردن بیان عددهای علامت دار ار علامت +و- استفاده میکنند

· قرینه یمرکزی را می توان با دوران دادن شکل حول مرکز تقارن نیز پیدا کرد.

· بعضی ازواحدهای استاندارد حجم ، متر مکعب ، دسی متر مکعب ، و سانتیمتر مکعب است.

· یک مکعبمستطیل 6سطح ( وجه ) دارد که دو به دو باهمبرابرند.

· واحداستاندارد اندازه گیری سطح ، متر مربع است.

· برایدقیق تر شدن اندازه گیری ها از واحدهای کوچک ترمانند دسی مترمربع ، سانتیمتر مربع و میلی متر مربع استفاده می کنیم.

· تسهیم بهنسبت یعنی : پرداخت پول هرکس به نسبت سهم آن فرد از کل(مجموع) سهم ها

· هرگاه دومقدار طوری تغییر کنند که نسبت (حاصل تقسیم) آن ها مقدارثابتی باشد (یعنی نسبت کسرها باهم مساوی باشند) آن دو مقدار ، مقدارهایمتناسب می گویند.

· مقایسهنسبت ها به مقایسه ی کسر ها تبدیل می شود.

· ترتیبانجام عملیات یک عبارت: داخل پرانتز-->داخلی ترین پرانتز-->ضرب وتقسیم-->از چپ به راست-->جمع و تفریق-->از چپ به راست

· عددهایاعشاری نمایشی از عددهای کسری با عددهای مخلوط اندکه مخرج شان عدد های 10، 100و1000 است.

· هر نقطهی روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد پس هر عدد کسری را هم می توان روی محور عددها نشان داد.

· عدد هایکسری و عددهای مخلوط ، دو نمایش مختلف از یک عددهستند.

+ تعداد بازدید : 22 |
نوشته شده توسط pedram11 در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :